Odborný/vrchní referent – poradce pro klienty (Kolín)

Úřad práce České republiky nabízí v Kolíně volnou pracovní pozici "Odborný/vrchní referent – poradce pro klienty". Nástupní mzda je 21 710 – 31 820 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Odborný/vrchní referent – poradce pro klienty
Obor(y):
Finance
Obec:
Kolín
Mzda:
21 710 – 31 820 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSV s maturitou
Adresa pracoviště:
Úřad práce České republiky - Kolín
Kutnohorská 39
28002

Další informace o volném místu

Náplň práce:
• provádí předvýběr OZP před vstupem do projektu, zajišťuje vstup OZP do projektu,
• provádí účastníka celým projektem,
• provádí individuální posouzení situace a předpokladů účastníka,
• vyplácí doprovodná opatření,
• ve spolupráci se subjekty regionální sítě spolupráce identifikuje ekonomicky neaktivní osoby
s pracovním potenciálem (komunikace se zaměstnavateli, zdravotnickými zařízeními,
sociálními službami, vzdělávacími zařízeními, NNO, organizacemi zastřešujícími OZP apod.)
• realizuje poradenské činnosti pro OZP (případně i pro osoby, kterým zatím nebyl přiznán
tento status OZP),
• vede poradenství v rámci zaměstnávání OZP a pracovní rehabilitace,
• připravuje a zpracovává individuální plán pracovní rehabilitace,
• administruje proces pracovní rehabilitace – od návrhu individuálního plánu pracovní
rehabilitace přes realizaci jednotlivých forem – vedení celé spisové agendy případu, včetně
zajištění veřejných zakázek (NEN),
• spolupracuje s oddělením trhu práce v souvislosti s komunikací se zaměstnavateli a
využíváním nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti,
• účastní se pravidelných kazuistických seminářů,
• vytipovává ve spolupráci se zprostředkovateli vhodné OZP, kterým bude věnována intenzivní
poradenská činnost.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo
žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 20. března 2023,
tj. v této lhůtě
• doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu
služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Příbrami, náměstí T. G. Masaryka 145,
261 01 Příbram 1,
• podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
• podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu
elektronické pošty služebního úřadu podatelna.pb@uradprace.cz, nebo
• podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky ID k7rzpxf.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být
označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení č.j. UPCR-2023/24395-78099812“.
V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou
mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru
[§ 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě],
b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě],
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě],
d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě],
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona
o státní službě], tj. minimálně střední vzdělání s maturitou,
f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě].

K žádosti dále žadatel přiloží:
a) strukturovaný profesní životopis.

Předepsané formuláře k přihlášení do výběrového řízení a další informace jsou k dispozici na:
https://admin-uradprace.mpsv.cz/web/cz/-/odborny-vrchni-referent-poradce-pro-klienty-v-projektu-podpora-zamestnanosti-osob-se-zdravotnim-postizenim-ozp-kop-kolin-id-10000553-20-03-2023.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 týdny